Algemene Voorwaarden

1. Wekking Advocatenkantoor is een eenmanszaak die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Wekking Advocatenkantoor, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Wekking Advocatenkantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek ("BW"), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid van Wekking Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Wekking Advocatenkantoor wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Wekking Advocatenkantoor beperkt tot het door Wekking Advocatenkantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van Ä 10.000,-.

6. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Wekking Advocatenkantoor gegeven opdrachten de bevoegdheid van Wekking Advocatenkantoor in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Wekking Advocatenkantoor voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

7. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Wekking Advocatenkantoor in verband met de door Wekking Advocatenkantoor verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval ťťn jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

8. Verstrekte opdrachten worden door Wekking Advocatenkantoor uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Opdrachtgever is gehouden Wekking Advocatenkantoor te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Wekking Advocatenkantoor.

9. Voor de uitvoering van de door Wekking Advocatenkantoor voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden wordt een honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting, in rekening gebracht. Het honorarium wordt naar tijd en de aard van de werkzaamheden gespecificeerd. De hoogte van het tarief, aan de hand waarvan het honorarium wordt vastgesteld, kan tussentijds door Wekking Advocatenkantoor worden aangepast. Wekking Advocatenkantoor informeert opdrachtgever tijdig over de hoogte van het nieuwe tarief. De verschotten betreffen alle kosten, met uitzondering van de kantoorkosten, die Wekking Advocatenkantoor maakt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht, waaronder deurwaarderskosten en griffiegeld. Wekking Advocatenkantoor is steeds gerechtigd bij de aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (het voorschot op) het honorarium, vermeerderd met omzetbelasting te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met het later door Wekking Advocatenkantoor vastgestelde honorarium.

10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is opdrachtgever in verzuim, waardoor opdrachtgever de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief BTW) verschuldigd is. Wekking Advocatenkantoor is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beŽindigen. Wekking Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beŽindiging van werkzaamheden. Indien Wekking Advocatenkantoor zijn vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaat.

11. Indien communicatie tussen opdrachtgever en Wekking Advocatenkantoor plaats vindt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en internet, zijn beide partijen gehouden zorg te dragen voor standaard virusprotectie. Wekking Advocatenkantoor is noch jegens opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten, zulks behoudens ingeval van opzet of grove schuld.

12. Een elektronisch verzonden bericht wordt eerst geacht Wekking Advocatenkantoor te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens opdrachtgever de diensten namens Wekking Advocatenkantoor verricht, van dat bericht heeft kennis heeft genomen. Opdrachtgever is gehouden te verifiŽren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt.

13. Nadat de overeenkomst van opdracht tussen Wekking Advocatenkantoor en de opdrachtgever is beŽindigd wordt het desbetreffende dossier met relevante bescheiden vijf jaren bewaard. Daarna heeft Wekking Advocatenkantoor het recht het dossier volledig te vernietigen.

14. Niet alleen Wekking Advocatenkantoor, maar al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Wekking Advocatenkantoor werkzaam zijn of waren, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

15. Op de rechtsverhouding tussen Wekking Advocatenkantoor en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

16. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING ADVOCATUUR

A. Wekking Advocatenkantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

B. De klachtenregeling van Wekking Advocatenkantoor (PDF-bestand) betreft de door Wekking Advocatenkantoor gehanteerde procedure voor de behandeling van opdrachtgevers van Wekking Advocatenkantoor over de dienstverlening door een advocaat van Wekking Advocatenkantoor.

C. Wanneer Wekking Advocatenkantoor er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Wekking Advocatenkantoor met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever acceptabele oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klacht(en) binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

D. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Wekking Advocatenkantoor, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Wekking Advocatenkantoor, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van Wekking Advocatenkantoor beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Wekking Advocatenkantoor wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het reglement in arbitrage.

E. Onder particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan Wekking Advocatenkantoor niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever volgens de hiervoor gegeven definitie is.

F. Verdere informatie over de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van Wekking Advocatenkantoor, is te vinden op de website van Wekking Advocatenkantoor (www.wekkingadvocatenkantoor.nl) en kan kosteloos worden opgevraagd bij Wekking Advocatenkantoor.
Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.